Strona Główna BIP Strona Główna
- dla studentów
 

Szanowni Studenci !!!!

Istnieje możliwość odbycia szkolenia w ramach służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach w korpusie podoficerów dla studentów Uczelni Wyższych, którego realizacja przewidziana jest w czasie letnich przerw wakacyjnych

Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w czasie letnich przerw wakacyjnych może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie warunkuję jej ukończenie w trakcie tych studiów.

Służba przygotowawcza jest ochotniczą formą służby wojskowej zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek, co najmniej osiemnastu lat.

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego służby przygotowawczej przewidziane jest w miesiącu lipcu bieżącego roku a jego miejsce realizacji planowane jest w Ośrodku Zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych funkcjonującym na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

W związku z powyższym osoby zainteresowane powinny niezwłocznie złożyć wniosek o powołanie do służby przygotowawczej do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień ze względu na miejsce pobytu stałego.

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

 • odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w tym: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia kursów, uzyskania specjalizacji zawodowych; zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające kontynuowanie nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby przygotowawczej ma charakter konkursowy a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby lub braku tej rekomendacji stanowią

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji przydatnych w wojsku,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • potrzeby Sił Zbrojnych w tym limit powołań.

PRZEBIEG SZKOLENIA

 • z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł kadeta, jeżeli kształci się na podoficera,
 • Kandydat, który zakwalifikował się do pełnienia służby przygotowawczej i wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia szkolenia składa przysięgę wojskową,
 • po zakończeniu początkowego okresu kształcenia podstawowego żołnierz kształcący się na podoficera odbywa kształcenie specjalistyczne przygotowujące go do objęcia obowiązków na szczeblu dowódcy drużyny,
 • na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną egzamin na podoficera,
 • po zdanym egzaminie na podoficera Komendant lub Dowódca nadaje specjalność wojskową zgodnie, z którą był kształcony i mianuję go na stopień starszego szeregowego z jednoczesnym przeznaczeniem na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

OKRESY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH SĄ PEŁNIONE W DWÓCH KOLEJNO PO SOBIE NASTĘPUJĄCYCH LATACH STUDIÓW W CZASIE LETNICH PRZERW WAKACYJNYCH, Z CZEGO:

 • I okres szkolenia podstawowego po pierwszym roku studiów - do trzech miesięcy,
 • II okres szkolenia specjalistycznego po drugim roku studiów - do dwóch miesięcy.

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje

 • zakwaterowanie zbiorowe,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • uposażenie.