Strona Główna BIP Strona Główna
uczelnie wojskowe
 

Szkolnictwo wojskowe

System szkolnictwa wojskowego obejmuje uczelnie wojskowe (trzy akademie wojskowo – cywilne i dwie wyższe szkoły oficerskie) oraz osiem szkół podoficerskich. Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach trzech modeli:

  • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w WAT, AMW, WSOWLąd. i WSOSP;
  • cywilni absolwenci uczelni wyższych, posiadających tytuł zawodowy magistra, przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich;
  • studenci uczelni medycznych, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w czasie studiów, kontynuują studia medyczne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, odbywają w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe, będąc na zaopatrzeniu logistycznym uczelni wojskowej.

Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Marynarki Wojennej kształcą ponadto studentów cywilnych na studiach I i II stopnia (magisterskich, inżynierskich, licencjackich). Studenci i absolwenci cywilni tych uczelni mogą być kandydatami na żołnierzy zawodowych.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ul. Inż. Jana Śmigowicza 69,81 - 103 Gdynia
www.amw.gdynia.pl
AMW
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109,51 - 150 Wrocław
www.wso.wroc.pl
WSOWL
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
ul. Gen. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl
WSOWL
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK POWIETRZNYCH
w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 Nr 12
08 - 521 Dęblin
wsosp.deblin.pl
WSOWL

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

O przyjęcie do szkoły wojskowej (kandydat na żołnierza zawodowego) może ubiegać się osoba niekarana sądownie, posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i odpowiednie wykształcenie, po złożeniu pisemnego zobowiązania do pełnienia zawodowej służby wojskowej po ukończeniu szkoły wojskowej. W przypadku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej w celu ukończenia szkoły wojskowej wymagane jest świadectwo dojrzałości, a w przypadku ubiegania się osoby o powołanie do służby kandydackiej w celu ukończenia szkolenia wojskowego (jednoroczne studium oficerskie) - dyplom z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODOFICERSKICH

Podoficerowie zawodowi kształcą się w szkołach podoficerskich: Wojsk Lądowych (w Poznaniu, Toruniu, Zegrzu i we Wrocławiu), Sił Powietrznych (w Koszalinie i Dęblinie), Marynarki Wojennej ( w Ustce) i Służb Medycznych (w Łodzi).

Szkolenie kandydatów na podoficerów zawodowych trwa od trzech do jedenastu miesięcy – w zależności od statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz zasadniczej służby wojskowej, żołnierz rezerwy, żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, szeregowy zawodowy).


Szkoły podoficerskie:

Szkoła Podoficerska WL we Wrocławiu
www.wso.wroc.pl
Szkoła Podoficerska WL w Poznaniu
www.spwl.mil.pl
Szkoła Podoficerska WL w Zegrzu
www.spwlzegrze.wp.mil.pl
Szkoła Podoficerska WL w Toruniu
www.spwltorun.wp.mil.pl
Szkoła Podoficerska SP w Dęblinie
www.wsosp.deblin.pl/spsp
Szkoła Podoficerska SP w Koszalinie
www.spsp.gwl.koszalin.pl
Szkoła Podoficerska MW w Ustce
www.spustka.mw.mil.pl
Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi
www.cswsmed.pl/

Osoby zainteresowane karierą wojskową składają wniosek o przyjęcie do szkoły wojskowej bezpośrednio do komendanta szkoły - osobiście, przez inną osobę albo za pośrednictwem poczty lub Internetu (w tym przypadku może być koniecznie również dodatkowe dostarczenie wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy w formie papierowej). Żołnierze odbywający zasadniczą lub nadterminową zasadniczą służbę wojskową wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki. Kandydaci kierowani są na badania lekarskie (kandydaci na pilotów przechodzą dodatkowe badania specjalistyczne w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotnicze) oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Następny krok – postępowanie kwalifikacyjne w szkołach – ma charakter konkursowy i obejmuje:

  • w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz analizę wyników na świadectwie dojrzałości lub sprawdzian wiedzy – dotyczy kandydatów do szkół podoficerskich;
  • w przypadku kandydatów rekrutowanych spośród studentów uczelni medycznych oraz kandydatów do studium oficerskiego – test sprawności fizycznej, test z języka angielskiego i rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawą przyjęcia do szkoły wojskowej, z uwzględnieniem limitów miejsc, jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m.in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składania dokumentów – dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacji udzielają również pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Ochota pod nr tel. 022-6826-621.