Strona Główna BIP Strona Główna
- nabór 2017 / 2018
 

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W 2018 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

2) Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

3) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;

4) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

§ 2. Nabór na szkolenie wojskowe w Wyższych Szkołach Oficerskich przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

więcej>>>>

 ZARZĄDZENIE Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy
zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2016/2017 do:

  1. Wojskowej Akademii Technicznej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 31/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
  2. Akademii Marynarki Wojennej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 27/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
  3. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 7/IV/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;
  4. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 19/XC/2015 r. z dnia 28 kwietnia 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

więcej>>>>ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
w poszczególnych uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2016-2017 są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

więcej>>>>