Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
 

NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO
do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski
na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Termin szkolenia: 2018 r.

Termin składania wniosków 15.11.2017 r.*

Limit miejsc: 50

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
  3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).WZÓR WNIOSKU.pdf
  7. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
  8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności.
  9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71). Rozporządzenie.pdf

Decyzja Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.Decyzja 167/MON.pdf

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sekcja personalna SPWLąd – 261-575-361; 261-575-360