Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych
 

NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO
do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w roku 2018

Termin szkolenia: 2018 r.

Termin składania wniosków 20.08.2018 r.

Limit miejsc: 56

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
  3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).WZÓR WNIOSKU.pdf
  7. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
  8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności.
  9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71). Rozporządzenie.pdf

Decyzja Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie .

Kontakt w sprawie rekrutacji:

 Szkoła Podoficerska SP w Dęblinie – 261-519-778;

WKU Warszawa Ochota - 261-824-385