Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do jednostki w Lublińcu
 

NABÓR KANDYDATÓW DO OŚRODKA SZKOLENIA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W LUBLIŃCU

Na podstawie Decyzji Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.07.2017 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2017 r. informujemy, że w 2017 roku prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.

Wymagania dotyczące kandydatów:

 1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
 2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016.1726 j.t  z późn. zm.)
  • niekaralny sądownie,
  • obywatelstwo polskie,
  • zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej 18 lat.
 3. Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych, świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik.
 4. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienia oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

Inne ważne informacje:

 1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów.
 2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.
 3. Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na  stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów (www.commando.mil.pl – planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej – od 24 lipca 2017r.)
 4. Egzamin będzie obejmował:
  • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • sprawdzian sprawności fizycznej
  • rozmowę kwalifikacyjną

  Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.

 5. Planowany termin egzaminów przełom październik – listopad 2017r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów).
 6. Egzaminy będą prowadzone w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
 7. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 8. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie 6 miesięcy.
 9. Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 luty 2018r.
 10. Podczas szkolenia elew otrzyma 640,00 PLN uposażenia netto.
 11. Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej  służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art. 132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)
 12. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kandydat zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

Więcej informacji na temat naboru do ośrodka szkolenia można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Ochota,
telefon kontaktowy 261-826-623; 261-824-382